Spôsob doručenia a platby
Doručenie
Platba
Kurierská služba Geis Parcel: 3,9 € s DPH
Dobierkou pri prevzatí balíka
Kurierská služba UPS: 7,9 € s DPH
Predfaktúrou
Osobný odber: SERVIS2B s.r.o., Kollárová 85A, 036 01 Martin
Hotovosť pri osobnom odbere

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SERVIS2B s.r.o.
platné pre objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.kavicky.sk

1.
Všeobecné ustanovenia a rozsah platnosti
1.1
Predávajúci: SERVIS2B s.r.o., Kollárová 85A, 036 01 Martin
IČO: 36668460, IČ DPH: SK2022234324, DIČ: 2022234324
Registrovaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel s.r.o.,Vložka č. 17948/L.
Zároveň aj prevádzkovateľ internetového obchodu www.kavicky.sk.
1.2
Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ tovaru a/alebo služieb od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.kavicky.sk.
1.3
Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre dodávky tovaru a/alebo služieb objednaných cez elektronický internetový obchod www.kavicky.sk (ďalej len internetový obchod) a stávajú sa pre kupujúceho záväznými objednaním tovaru alebo služieb prostredníctvom internetového obchodu www.kavicky.sk.
1.4
Základnou povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť so všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.5
Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami.
2.
Ceny a platobné podmienky
2.1
Ceny tovarov a služieb v internetovom obchode sú uvedené v Eurách.
2.2
V cene uvedenej pri tovaroch je zahrnutá aj daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorej výška je určená platnou daňovou právnou úpravou.
2.3
V cene tovaru uvedenom v internetovom obchode nie sú zahrnuté poplatky za poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.
2.4
Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny ponúkaných produktov a služieb. Tieto zostávajú v platnosti až do momentu vydania nového cenníka.
2.5
Za cenu tovaru alebo služby objednaného cez internetový obchod sa považuje cena platná v momente prijatia objednávky predávajúcim.
2.6
Ku každej objednávke učtujeme balné a prepravné a to 3,90€ v prípade poslania kuriérskou službou Geis Parcel a 7,90€ v prípade doručenia kurierskou službou UPS.
2.7
Platby sa vykonávajú v Eurách pričom je možný jeden z nasledujúcich spôsobov:
2.7.1.
Platba pri doručení na dobierku – pri tomto spôsobe uhrádza kupujúci tovar pri prevzatí kuriérovi.
2.7.2.
Platba vopred predfaktúrou – pri tomto spôsobe uhrádza kupujúci tovar vopred a to na základe vystavenej predfaktúry predávajúcim.
2.7.3.
Platba pri osobnom odbere – pri tomto spôsobe kupujúci uhrádza tovar pri prevzatí priamo v sídle spoločnosti SERVIS2B s.r.o., alebo na inom spoločne dohodnutom mieste.
2.8
Predávajúci garantuje cenu z objednávky v prípade korektnej funkčnosti internetového obchodu www.kavicky.sk. Vo všetkých ostatných prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude kupujúci informovaný.
3.
Objednávka
3.1
Objednávka tovaru vznika po odoslaní objednávky v internetovom obchode www.kavicky.sk.
3.2
Záväzné potvrdenie objednávky vzniká po e-mailovom potvrdení objednávky predávajúcim, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky.
3.3
Za korektnú a platnú objednávku sa považuje objednávka pravdivo a správne vyplnená.
3.4
Za neplatnú objednávku sa považuje objednávka, v ktorej sa nachádzajú nepravdivé alebo vymyslené údaje alebo objednávka, ktorá bola nesprávne vyplnená.
3.5
Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať tovar, ktorý bol v čase medzi poslaním objednávky a jej záväzným potvrdením vypredaný alebo z iných dôvodov nedostupný. Cena objednávky sa poníži o cenu tovaru, ktorý nebude dodaný. O všetkých týchto podrobnostiach bude kupujúci informovaný.
4.
Storno objednávky
4.1
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania alebo sa tak dohodne s predavájúcim prostredníctvom e-mailu.
4.2
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, v prípade ak kupujúci neudá správne alebo úplne informácie v objednávke, prípadne z iných technických dôvodov, o ktorých bude kupujúci informovaný.
4.3
V prípade, že nastane skutočnosť, ktorá oprávňuje kupujúceho k storno objednávke a objednávka bola už uhradená na účet predávajúceho formou predfaktúry, bude mu uhradená suma prevedená späť na jeho účet v lehote do 15-tich kalendárnych dní.
5.
Dodacie podmienky
5.1
Dodávka objednávky bude podľa dostupnosti tovarov realizovaná v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-4 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť doba dodania dlhšia, s čím bude kupujúci bez zbytočného odkladu oboznámený.
5.2
Predávajúci zabezpečuje dodávku objednaného tovaru vrámci celého Slovenska prostredníctvom:
5.2.1.
Kuriérska služba Geis parcel- dodávka 1-2 pracovné dni za poplatok 3,90 €
5.2.2.
Kuriérska služba UPS – dodávka na ďalší pracovný deň za poplatok 7,90 €
5.2.3.
Osobným odberom u nás v sídle spoločnosti.
5.3
Miesto dodania tovaru je stanovené na základe objednávky kupujúceho.
5.4
Predávajúci poskytne adresu a kontaktné údaje tretej osobe( kuriér) z dôvodu bezproblémového doručenia objednávky.
5.5
Súčasťou dodaného balenia je objednaný tovar podľa objednávky kupujúceho a tiež daňový doklad.
6.
Odstúpenie od zmluvy
6.1
Kupujúci teda spotrebiteľ, má právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 7 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru.
6.2
V prípade odstúpenia od zmluvy musí kupujúci dodržať nasledovné:
6.2.1
Kupujúci musí predávajúcemu oznámiť o odstúpení od zmluvy a to písomne na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailom na adresu: kavicky@kavicky.sk. Je potrebné uviesť čo najviac informácií pre identifikáciu zákazky – dátum objednávky, hodnotu objednávky, položky objednávky a tiež informácie potrebné na vrátenie hodnoty objednávky kupujúcemu.
6.2.2
Dodaný tovar musí kupujúci vrátiť predávajúcemu v pôvodnom a nepoškodenom obale.
6.2.3
Tovar nesmie byť použitý a ani poškodený.
6.3
V prípade, že nie je splnená aspoň jedna podmienka (6.2.1, 6.2.2., 6.2.3.) odstúpenie od zmluvy nie je platné.
6.4
V prípade, že je odstúpenie od zmluvy platné a klient splnil všetky potrebné podmienky, predávajúci uhradí kupnú cenu vráteného tovaru na bankový účet kupujúceho a to v lehote 15 dní od prevzatia tovaru.
6.5
Kupujúci je povinný uviesť v oznámení bankový účet, na ktorý bude kupná cena vráteného tovaru uhradená.
7.
Kupujúci je povinný uviesť v oznámení bankový účet, na ktorý bude kupná cena vráteného tovaru uhradená.
7.1
Pri dodaní tovaru kurierskou službou alebo poštou je kupujúci povinný prehliadnuť zasielku bezprostredne pri jej prevzatí. Pokiaľ je viditeľne poškodené balenie zasielky, poprípade má zásielka zdeformovaný tvar je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru v balení a v prípade jeho poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. V prípade, že na prvý pohľad nebolo zistené poškodenie zásielky a následným otvorením zasielky bolo zistené poškodenie tovaru je túto skutočnosť povinný nahlásiť kupujúci predávajúcemu a to najneskôr nasledujúci pracovný deň od prevziatia zásielky.
7.2
Pri osobnom odbere priamo na adrese predávajúceho je kupujúci povinný skontrolovať tovar priamo pri jeho preberaní. Pričom dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
8.
Záverečné ustanovenia
8.1
Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a používaním informácií o jeho osobe a jeho objednávkach na účely plnenia objednávky a internej evidencie predávajúceho.
8.2
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek meniť.
8.3
Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2012
Obchodné podmienky Kavicky.sk

Copyright © 2011 SERVIS2B s.r.o. all right reserved.